ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁN BỘ - NHÂN VIÊN VỀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TẠI NAVIBANK, KHU VỰC TÂY NAM BỘ

Tác giả: Đào Hoàng Nam và Hồ Huy Tựu
Đính kèmDung lượng
Bai 1-Dao Hoang Nam & Ho Huy Tuu.pdf452.26 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn