BAN BIÊN TẬP QUYỂN 10 (2) - 2016 - KHOA HỌC CHÍNH TRỊ, KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

Tác giả: Ban biên tập
Đính kèmDung lượng
BBT506.14 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn