VAI TRÒ CỦA VIỆC TIẾP CẬN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG Ở VÙNG BỊ NHIỄM MẶN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở XÃ BÌNH THÀNH, HUYỆN THOẠI SƠN, TỈNH AN GIANG

Tác giả: Phạm Xuân Phú
Đính kèmDung lượng
03 - Pham Xuan Phu.pdf1.01 MB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn