Damping rate, dynamical dielectric function, nonhomogenous dielectric background, Plasmon dispersion modes

Tác giả: Nguyễn Đức Minh Hùng, Đỗ Thị Tuyến, Trần Văn Minh
Đính kèmDung lượng
03 - Trinh Le Hong Phuong.pdf687.31 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn