Thư mời viết bài Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang 2018

UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

 --------------

 Số: 121/TM-ĐHAG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ---------------------------------

 

   An Giang, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

THƯ MỜI

Viết bài đăng Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang

----------

Kính gửi: Cộng tác viên Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang

Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang giới thiệu và công bố kết quả nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực thuộc khoa học lý thuyết và ứng dụng. Hàng năm, Tạp chí xuất bản 6 số thường kỳ bằng ngôn ngữ tiếng Việt và 6 số đặc biệt bằng ngôn ngữ tiếng Anh, thuộc 4 lĩnh vực bao gồm:

            (1) Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục

            (2) Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật

            (3) Khoa học Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học

            (4) Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường

Bài viết gửi đăng số thường kỳ được viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt (ngoại trừ phần tóm tắt được viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh khoảng 120 đến 150 từ và các từ khóa khoảng 04 đến 06 từ). Bài viết gửi đăng số đặc biệt được viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Độ dài của bài viết (không kể các biểu bảng, tài liệu tham khảo và phụ lục [nếu có]) được khuyến khích từ 3.500 đến 4.500 từ. Tác giả gửi bài cho Tòa soạn 01 tập tin (MS. Word) qua địa chỉ email của Tạp chí. Tập tin này gồm trang thông tin tác giả và các trang nội dung chính của bài viết. Trang thông tin tác giả của bài viết gồm tên bài viết, tên tác giả và địa chỉ tác giả. Các trang kế tiếp là phần cấu trúc chính của bài viết, gồm có tóm tắt, giới thiệu, vật liệu và phương pháp nghiên cứu, kết quả, thảo luận và khuyến nghị, lời cảm tạ (nếu có) và tài liệu tham khảo. Thể lệ và hình thức trình bày bài viết được quy định chi tiết tại địa chỉ http://sj.agu.edu.vn/?q=node/42

Tạp chí sử dụng quy trình bình duyệt khách quan. Tạp chí nhận bài thường xuyên, tổ chức thẩm định và xét duyệt theo quy định của Tạp chí. Ban Biên tập khuyến khích tác giả gửi bài viết bằng bản mềm qua địa chỉ email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn

Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang

18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (+84) 766 256 565 (1712); Fax: (+84) 763 842 560

Website: http://sj.agu.edu.vn; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn

 

 

      Nơi nhận:

- Tổng Biên tập;

- Phó Tổng Biên tập;

- Cán bộ, Cộng tác viên;

- Lưu: VT, TCKH Trường ĐHAG.

HIỆU TRƯỞNG

Tổng Biên tập

 

      

                    

PGS, TS Võ Văn Thắng

Đính kèmDung lượng
Thông báo tính điểm công trình404.64 KB
Thư mời viết bài TCKH 2018505.49 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn