HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Tạp chí Khoa học Journal of Science
ISSN 0866 - 8086

Tổng Biên tập

        PGS. TS. Võ Văn Thắng

Editor-in-Chief

        Assoc. Prof. Dr. Vo Van Thang

Phó Tổng Biên tập

        PGS. TS. Trần Văn Đạt

Vice Editor-in-Chief

        Assoc. Prof. Dr. Tran Van Dat

Phụ trách Trị sự

        TS. Chau Thi Đa

General Editorial Manager

        Dr. Chau thi Da

Thư ký Biên tập

        ThS. Lê Minh Tuấn Lâm

Editorial Secretary

        M.A. Le Minh Tuan Lam

Hội đồng Biên tập

        Editorial Board

        A: Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục
             Social Sciences, Humanities and Education

        B: Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật
             Political Sciences, Economics and Law

        C: Khoa học Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học
             Agricultural Sciences, Fisheries and Biotechnology

        D: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường
             Natural Sciences, Technology and Environment

Địa chỉ liên hệ

Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
18 Ung Văn Khiêm, Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (+084) 766 256 565 (1712);
Fax: (+84) 763 842 560
Website: http://sj.agu.edu.vn;
Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn

Address

Journal of Science, An Giang University
18 Ung Van Khiem, Dong Xuyen, Long Xuyen city, An Giang province
Tel: (+084) 766 256 565 (1712);
Fax: (+84) 763 842 560
Website: http://sj.agu.edu.vn;
Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn