Hội nhập quốc tế và giao lưu văn hóa của việt Nam – từ nhận thức đến hành động

Tác giả: Võ Văn Thắng, Nguyễn Thị Ngọc Thơ, Trần Xuân Hải
Đính kèmDung lượng
06 - Vo Van Thang.pdf276.76 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn