Đặc trưng và khả năng hấp phụ phốt phát của vật liệu FexOy/tro trấu

Tác giả: Nguyễn Trung Thành, Phan Phước Toàn, Lê Trí Thích, Lê Ngọc Hăng
Đính kèmDung lượng
07 - Nguyen Trung Thanh.pdf876.73 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn