Ảnh hưởng của sự thiếu nitơ, phospho lên quá trình tích lũy dầu của vi tảo Scenedesmus Deserticola

Tác giả: Phạm Duy Thanh, Trần Thị Hậu, Diệp Thanh Toàn
Đính kèmDung lượng
05 - Pham Duy Thanh.pdf507.21 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn