Sự tương đồng về cấu trúc electron và từ tính giữa các nhóm nguyên tử NanV (n = 8-12) với kim loại chuyển tiếp

Tác giả: Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Văn Thạt
Đính kèmDung lượng
04 - Nguyen Van Hong.pdf791.76 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn