Building a theory framework of Vietnamese consuming culture on the concepts of consumer behavior

Tác giả: Vo Van Thang, Nguyen Huu Tri, Ho Bach Nhat
Đính kèmDung lượng
05 - Vo Van Thang.pdf335.01 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn