CDIO – an educational framework for curricular planning and outcome-based assessment

Tác giả: Vo Van Thang, Nguyen Thi Ngoc Tho, Huynh Thanh Tien, Tran Thi Thanh Hue
Đính kèmDung lượng
01 - Vo Van Thang.pdf446.14 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn