Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn lòng mua sản phẩm Trung Quốc: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Miên
Đính kèmDung lượng
06 -Nguyen Thi Ngoc Mien.pdf421.93 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn