Khả năng kháng khuẩn Vibrio parahaemolyticus của dịch trích cây trâm bầu (Combretum quadrangulare) trong điều kiện in vitro

Tác giả: Nguyễn Công Tráng, Ngô Thị Kim Cúc, Phan Ngọc Thịnh
Đính kèmDung lượng
01 - Nguyen Cong Trang X.pdf290.25 KB

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn