Tác động của loại hình sở hữu đến thu nhập lãi cận biên của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Tác giả: Phạm Hoàng Ân, Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn