Ảnh hưởng của các nguồn đạm đến sinh trưởng và năng suất của hai giống lúa cao sản MTL392 và MTL500

Tác giả: Nguyễn Thành Hối, Nguyễn Văn Hậu, Mai Vũ Duy, Lê Vĩnh Thúc

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn