Sự ảnh hưởng của Auxin và Cytokinin đến khả năng tạo và nhân chồi cây bình vôi (Stephania Rotunda Lour.)

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn