Ảnh hưởng của mật số và lứa tuổi rầy nâu truyền bệnh lùn lúa cỏ trên cây lúa

Tác giả: Nguyễn Phú Dũng, Phạm Văn Dư, Nguyễn Văn Huỳnh

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn