Nghiên cứu cắt mạch Chitosan với các độ Deaxetyl khác nhau bằng Hydroperoxit trong môi trường dị thể

Tác giả: Bùi Phước Phúc, Hà Thúc Huy, Nguyễn Quốc Hiến

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn