NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HỢP CHẤT HỮU CƠ TRÊN LÁ CÂY KIM THẤT TAI - GYNURA AURICULATA CASS., HỌ CÚC (ASTERACEAE)

Tác giả: Phạm Thị Kim Phượng

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn