TB Viết Bài TCKH

Thư mời viết bài Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang 2018

Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang giới thiệu và công bố kết quả nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực thuộc khoa học lý thuyết và ứng dụng. Hàng năm, Tạp chí xuất bản 6 số thường kỳ bằng ngôn ngữ tiếng Việt và 6 số đặc biệt bằng ngôn ngữ tiếng Anh, thuộc 4 lĩnh vực bao gồm:

            (1) Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục

            (2) Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật

            (3) Khoa học Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học

            (4) Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường

Thư mời viết bài Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang 2018

Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang giới thiệu và công bố kết quả nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực thuộc khoa học lý thuyết và ứng dụng. Hàng năm, Tạp chí xuất bản 6 số thường kỳ bằng ngôn ngữ tiếng Việt và 6 số đặc biệt bằng ngôn ngữ tiếng Anh, thuộc 4 lĩnh vực bao gồm:

            (1) Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục

            (2) Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật

            (3) Khoa học Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học

            (4) Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn