Tap Chi Khoa Hoc

Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép số 243/GP-BTTTT ngày 02 tháng 07 năm 2013. Tạp chí có chỉ số đăng kí quốc tế ISSN 0866-8086. Tạp chí được xuất bản định kỳ: 2 tháng/01 kỳ; khuôn khổ: 19 cm x 27 cm.

Tạp chí giới thiệu và công bố kết quả nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực thuộc khoa học lý thuyết và ứng dụng, bao gồm: (a) Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường; b) Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học; (c) Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục và (d) Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật. Nội dung được công bố và giới thiệu của Tạp chí là các kết quả nghiên cứu, công trình tổng quan lý thuyết và thực tiễn chưa được xuất bản trên bất kỳ tạp chí nào khác.

Từ năm 2017, Tạp chí đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước chấp nhận đưa vào danh mục tạp chí được tính điểm công trình khoa học ở 6 hội đồng chức danh chức danh Giáo sư ngành, liên ngành, gồm: Nông nghiệp – Lâm nghiệp; Chăn nuôi – thú y – Thủy sản; Hóa học – Công nghệ thức phẩm; Triết học – Xã hội học – Chính trị; Giáo dục học; Kinh tế.

Bài viết gửi đăng được viết bằng tiếng Việt (ngoại trừ phần tóm tắt được viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh khoảng 120 đến 150 từ và các từ khóa khoảng 04 đến 06 từ). Độ dài của bài viết (không kể các biểu bảng, tài liệu tham khảo và phụ lục [nếu có]) được khuyến khích từ 3.500 đến 4.500 từ.

Tác giả gửi bài cho Tòa soạn 01 tập tin (MS. Word) qua địa chỉ email của Tạp chí. Bài viết gửi cho Tạp chí phải tuân thủ theo quy định về thể lệ và hình thức trình bày của Tạp chí. Thể lệ và hình thức trình bày bài viết được quy định chi tiết tại địa chỉ http://sj.agu.edu.vn/?q=node/42 Tạp chí sử dụng quy trình bình duyệt khách quan. Nhận dạng của 02 chuyên gia bình duyệt được giấu tên. Hai chuyên gia bình duyệt không biết tác giả hoặc nhóm tác giả bài viết và ngược lại. Ban Biên tập gửi thông báo kết quả bình duyệt cho tác giả bài viết kèm theo 02 phiếu bình duyệt. Ban Biên tập khuyến khích tác giả gửi bài viết bằng bản mềm qua địa chỉ email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn

 

Bản quyền thuộc về Trường Đại học An Giang

18 Ung Văn Khiêm, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Tel: (+84) 2966 256 565 (1712); Fax: (+84) 2963 842 560

Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 25 65 65 (1712) ; Fax: 02963 842 560 ; Email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn