Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Dinh Vinh Hien

Tính nửa liên tục của ánh xạ nghiệm của bài toán cân bằng vectơ đối xứng tham số với nón phụ thuộc biến

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi xét bài toán cân bằng vectơ đối xứng tham số với nón phụ thuộc biến. Bằng cách sử dụng kỹ thuật vô hướng hóa phi tuyến, chúng tôi đã đề xuất hàm gap cho bài toán nêu trên. Các tính chất của hàm này cũng đã được khảo sát. Dưới các giả thiết thích hợp cùng với công cụ là hàm gap, các điều kiện cần/đủ của tính nửa liên tục dưới/nửa liên tục dưới Hausdorff của ánh xạ nghiệm của bài toán nói trên đã được thiết lập. Các kết quả của chúng tôi mở rộng và làm sâu sắc thêm các kết quả đã có về vấn đề nghiên cứu.

Từ khóa: bài toán cân bằng vectơ đối xứng tham số, vô hướng hóa phi tuyến, hàm gap, nửa liên tục dưới.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Current situation of management of child care and early childhood

Pham Thi Huong , Pham Van Danh , Chau Soryaly

Đã xuất bản

30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem