Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyen Thanh Tam , Nguyen Hong Hue , Nguyen Van Chanh , Kim Thi Huyen Tran

Ảnh hưởng của mùa vụ và thời điểm thu hoạch đến đặc tính nông học, thành phần năng suất và phẩm chất của giống lúa IR50404

Tóm tắt

Mùa vụ và thời điểm thu hoạch ảnh hưởng đến thành phần năng suất và phẩm chất của hạt lúa, do đó ảnh hưởng đến lợi nhuận của người sản xuất. Nghiên cứu này được thực hiện trong ba mùa vụ và ba thời điểm thu hoạch trên giống lúa IR50404 năm 2016-2017. Mục đích nhằm nhằm tìm ra thời vụ và thời điểm thu hoạch lúa IR50404 cho năng suất và chất lượng cao nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy xuống giống vào vụ 2 cho các chỉ tiêu về số bông/bụi và trọng lượng 1.000 hạt cao nhất nhưng lại cho số hạt chắc/bông và tỷ lệ hạt chắc thấp nhất. Vụ 1 có tỷ lệ gạo lức nguyên thấp nhất nhưng tổng tỷ lệ hạt bạc bụng cao nhất. Thời điểm thu hoạch không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về số bông/bụi nhưng ảnh hưởng đến tỷ lệ hạt chắc và số hạt chắc/bông. Thu hoạch lúa lúc chín hoàn toàn cho số hạt chắc/bông và tỷ lệ hạt chắc tốt nhất, nhưng tỷ lệ gạo lức nguyên thấp nhất. Thu hoạch lúc lúa chín 85% cho tỷ lệ gạo lức nguyên và tỷ lệ hạt bạc bụng tốt nhất. Giống lúa IR50404 xuống giống vào vụ 2 và thu hoạch lúc lúa chín 85% cho các chỉ tiêu về thành phần năng suất và phẩm chất tốt nhất.

Từ khóa: Bạc bụng, nhiệt độ, mùa vụ, thời điểm thu hoạch lúa


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem