Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Diep Hoang An , Tran Thi Ngoc Giau , Pham Thi Thu Huong , Phan Thanh Vien

Đánh giá về những khó khăn của bệnh nhân HIV/AIDS kháng ARV bậc 1 trên địa bàn tỉnh An Giang

Tóm tắt

Bệnh nhân nhiễm HIV cần phải được phát hiện và điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV) liên tục và suốt đời. Những bệnh nhân này phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là việc kháng với thuốc ARV. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu trên 126 bệnh nhân trong tổng số 217 bệnh nhân kháng ARV bậc 1 và đang điều trị ARV bậc 2 thuộc địa bàn tỉnh An Giang nhằm đánh giá về những khó khăn của nhóm bệnh nhân này. Kết quả nghiên cứu cho thấy 70,2 % bệnh nhân gặp khó khăn trong việc tuân thủ điều trị ARV và tiến hành phân tích các biến có tác động lớn đến quá trình điều trị của bệnh nhân. Trên cơ sở đó, bài báo đưa ra những đề xuất nhằm hỗ trợ nhóm bệnh nhân này trong quá trình điều trị bệnh.

Từ khóa: Bệnh nhân nhiễm HIV; Thuốc ARV; Kháng ARV; Tuân thủ điều trị; Sự kì thị.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem