Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Luu Thi Thai Tam

Kiểm soát quản trị và minh bạch trách nhiệm xã hội: bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích sự ảnh hưởng của một số đặc điểm kiểm soát quản trị đến sự minh bạch trách nhiệm xã hội của các công ty niêm yết Việt Nam. Dựa trên số liệu bảng thu thập từ 323 công ty niêm yết phi tài chính tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội giai đoạn 2013–2017. Kết quả hồi quy Tobit cho thấy tỷ lệ thành viên độc lập trong hội đồng quản trị và tỷ lệ sở hữu nước ngoài có ảnh hưởng tích cực đến sự minh bạch trách nhiệm xã hội của các công ty. Tuy nhiên, quy mô hội đồng quản trị và tỷ lệ sở hữu của nhà nước tác động ngược chiều đến sự minh bạch trách nhiệm xã hội của các công ty. Trên cơ sở kết quả phân tích, một số hàm ý chính sách được đề xuất nhằm cải thiện sự minh bạch trách nhiệm xã hội của các công ty niêm yết Việt Nam, cụ thể như tăng cường mức độ giám sát độc lập của hội đồng quản trị, tách biệt hai chức vụ CEO và chủ tịch HĐQT, tiết giảm đến mức tối thiểu số lượng thành viên hội đồng quản trị, giảm bớt tỷ lệ sở hữu nhà nước và tăng cường thu hút cổ đông nước ngoài

Từ khóa: Công ty niêm yết phi tài chính, kiểm soát quản trị, minh bạch trách nhiệm xã hội, hồi quy Tobit


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Ảnh hưởng của hình thái oxit sắt đến việc loại bỏ Asen

Nguyen Nhat Huy , Le Tri Thich , Phan Phuoc Toan , Nguyen Trung Thanh

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem