Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Phung Thi Lan Nhi , Le Dat Chi

Tự do kinh tế và hiệu quả của ngân hàng: dẫn chứng từ các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tóm tắt

Bài nghiên cứu này sử dụng chỉ số tự do kinh tế và thành phần tự do kinh tế được lấy từ tổ chức Heritage Foundation để nghiên cứu ảnh hưởng của nó lên hiệu của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Đầu tiên chúng tôi ước tính hiệu quả của 39 ngân hàng qua phương pháp bao dữ liệu (DEA), thời kì 2010-2018, với 299 quan sát. Sau đó hiệu quả ngân hàng được hồi quy sử dụng mô hình cắt cụt với kĩ thuật bootstrap khoảng tin cậy, và các biến kiểm soát ngân hàng. Chúng tôi tìm ra rằng tự do kinh tế có tác động tương quan dương lên hiệu của của các ngân hàng ở Việt Nam. Các thành phần khác của tự do kinh tế ( quyền tài sản, tự do kinh doanh, và tự do từ tham nhũng) cũng có tác động tương quan dương lên hiệu quả ngân hàng. Thêm vào đó, cả rủi ro tín dụng và vôn hóa cũng có tác động cùng chiều lên hiệu quả ngân hàng.

Từ khóa: ngân hàng, tự do kinh tế, hiệu quả ngân hàng, phương pháp phân tích bao dữ liệu (DEA), hồi quy cắt cụt, Việt Nam


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Ảnh hưởng của hình thái oxit sắt đến việc loại bỏ Asen

Nguyen Nhat Huy , Le Tri Thich , Phan Phuoc Toan , Nguyen Trung Thanh

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem