Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Phan Thi Ngoc Nhanh

Nhận thức và quan điểm của sinh viên ngành giáo dục mầm non Trường Đại học An Giang về bạo hành trẻ em

Tóm tắt

Nghiên cứu đã khảo sát 204 sinh viên ngành giáo dục mầm non trường Đại học An Giang để tìm hiểu quan điểm, nhận thức của sinh viên về nạn bạo hành trẻ em. Kết quả cho thấy: đa số sinh viên cho rằng phụ huynh là đối tượng gây áp lực lớn nhất cho người giáo viên mầm non; nguồn gốc bạo hành xuất phát từ nhiều phía như: giáo viên, trẻ, chế độ chính sánh, tính chất công việc, ... với mức điểm trung bình khá cao từ 3,6 – 4. Có trên 78,7% sinh viên nhìn nhận đúng đắn về bạo hành thể chất. Tuy nhiên phần lớn sinh viên chưa nhận diện được các dấu hiệu bạo hành tâm lý. Nghiên cứu cũng đã đề xuất 5 giải pháp giáo dục nhận thức cho sinh viên nhằm phòng chống bạo hành trẻ em.

Từ khóa: Bạo hành, giáo viên mầm non, sinh viên ngành giáo dục mầm non, trường Đại học An Giang


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

31 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2022
Xem
30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem