Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyen Thi Minh Thu , Huynh Dinh Le Thu

Đo lường ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại thành phố Long Xuyên

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích kiểm định mối quan hệ của các nhân tố đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại thành phố Long Xuyên. Dữ liệu được thu thập từ 270 người tiêu dùng tại thành phố Long xuyên có nghe nói đến thực phẩm hữu cơ. Phương pháp phân tích EFA và cấu trúc tuyến tính SEM được dùng để đánh giá độ tin cậy của thang đo và kiểm định mô hình lý thuyết. Kết quả cho thấy, thái độ và chuẩn chủ quan có mối quan hệ cùng chiều với ý định mua thực phẩm hữu cơ. Kết quả của nghiên cứu này không tìm thấy sự ảnh hưởng đáng kể của niềm tin, kiến thức về thức phẩm hữu cơ, thông tin minh bạch đến ý định mua thực phẩm hữu cơ.

Từ khóa: Ý định mua, Thành phố Long Xuyên, Thực phẩm hữu cơ, Thái độ, Kiến thức về thực phẩm hữu cơ, Chuẩn chủ quan.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

31 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2022
Xem
30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem