Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyen Phuoc Hai , Trinh Thi Kim Binh

Dự báo nguồn nhân lực cho y tế và giáo dục đại học ở Đồng bằng sông Cửu Long

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu này là dự báo nguồn nhân lực cho y tế và giáo dục đại học ở Đồng bằng sông Cửu Long dựa trên sự kết hợp phương pháp gần đúng Taylor và các mô hình dự báo xám. Các mô hình kết hợp này có thể đạt được các giá trị dự báo tối ưu nhất bằng cách tính gần đúng nhiều lần để cải thiện độ chính xác dự báo của các mô hình dự báo xám. Ngoài ra, người nghiên cứu đã sử dụng phần mềm MATLAB để xây dựng một hộp công cụ MATLAB cho các mô hình kết hợp này. Các kết quả của nghiên cứu này sẽ cung cấp những thông tin rất quan trọng đối với các nhà quản lý để giúp cho họ chủ động đề xuất các chính sách phù hợp và xây dựng chiến lược phát triển trong tương lai.

Từ khóa: nguồn nhân lực, Đồng bằng Sông Cửu Long, phương pháp gần đúng Taylor, các mô hình dự báo xám, hộp công cụ MATLAB


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

31 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2022
Xem
30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem