Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyen Thi Thai Son

Khảo sát tình hình dịch hại trên cây mai tại An Giang

Tóm tắt

TÓM TẮT Nghiên cứu được thực hiện tại 5 huyện có truyền thống trồng mai lâu đời tập trung, như: Long Xuyên, Châu Đốc, Tân Châu, Tri Tôn, Tịnh Biên – An Giang để ghi nhận thành phần loài côn trùng và bệnh gây hại trên cây mai. Có 16 loài côn trùng gây hại thuộc 7 bộ côn trùng (Lepidoptera, Homoptera, Hemiptera, Orthoptera, Coleoptera, Hymemoptera và Thysanoptera), trong đó bộ Lepidoptera chiếm ưu thế với 9 loài. Có 3 loài hiện diện phổ biến trên cây mai, có tần suất xuất hiện >50%, bao gồm sâu ăn lá Neostauropus alternus Walker (họ Notodontidae), bọ trĩ Scirtothrips dorsalis Hood (họ Thripidae) và rệp sáp mũ  Ceroplastes rusci Linnaeus (họ Coccidae). Bệnh gây hại trên cây mai ghi nhận có 5 loài tại các địa bàn khảo sát gồm: Bệnh cháy lá do nấm Pestalotia sp., bệnh đốm lá do nấm Alternaria sp., bệnh thán thư do nấm Colletotrichum sp. đều gây hại trên lá. Còn bệnh đốm rong do tảo Cephaleuros sp. và bệnh đốm đồng tiền do địa y gây hại trên lá và thân.

Từ khóa: cây mai, dịch hại trên cây mai, côn trùng thiên địch, An Giang.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem