Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Bui Phuoc Phuc

Nghiên cứu cắt mạch chitosan từ mai mực với độ deaxetyl ~ 70% bằng hydroperoxit trong môi trường dị thể và đồng thể

Tóm tắt

Các mẫu chitosan (CTS) được chế tạo từ mai mực (β-chitosan) có độ deaxetyl (DD) ~ 70%. Quá trình cắt mạch oxi hóa β-chitosan (βCTS) bằng hydroperoxit trong môi trường dị thể và đồng thể được nghiên cứu. Kết quả nhận được cho thấy cắt mạch oxi hóa βCTS bằng hydroperoxit trong môi trường đồng thể là rất hiệu quả. Hằng số tốc độ cắt mạch oxi hóa (kox) được xác định: 0,18 × 10-4 giờ-1 trong môi trường dị thể và 0,48 × 10-4 giờ-1 trong môi trường đồng thể. Cấu trúc của chitosan đã cắt mạch oxi hóa trong môi trường dị thể và đồng thể được khảo sát bằng phổ FT-IR. Độ deaxetyl của chitosan tính từ phổ FT-IR hầu như không thay đổi trong quá trình cắt mạch oxi hóa trong môi trường dị thể và đồng thể.

Từ khóa: chitosan, độ deaxetyl, cắt mạch oxi hóa.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem