Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Truong Bach Chien

Tối ưu hóa đa mục tiêu thực nghiệm hóa học bằng phương pháp thỏa dụng mờ tương tác với việc đo màu dung dịch anthocyanin trong phương pháp chiết đo quang.

Tóm tắt

Bài báo này trình bày những kết quả nghiên  cứu các phương  pháp giải quyết bài toán tối ưu đa mục tiêu với việc sử dụng hàm thỏa dụng mờ. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thực nghiệm để xây dựng các hàm mục tiêu mô tả sự ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ (pH, bước sóng đo quang l, thể tích mẫu sử dụng) đến quá trình tách chiết chất màu anthocyanin. Bằng cách tối ưu đa mục tiêu với phương pháp sử dụng hàm thỏa dụng mờ, đã xác định được điều kiện phân tích tối ưu cho quá trình chiết tách chất màu anthocyanin  trong môi trường ethanol, có độ màu cao tại pH = 1, đo quang ở bước sóng 420 nm, và thể tích mẫu sử dụng là 10 mL, thì thu được kết quả: hàm lượng anthocyanin đạt 3,18 %, với độ màu đo được đạt cực trị 0,337.

Từ khóa: Tối ưu hóa tổ hợp, hàm đa mục tiêu, anthocyanin, phương pháp tối ưu hóa thực nghiệm.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem