Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Mai Thi Thanh Tra , Nguyen Thanh Nha

Đánh giá chất lượng giáo dục đại học dưới góc nhìn của người sử dụng lao động: nghiên cứu đối với chuyên ngành thẩm định giá tại Trường Đại học Tài chính – Marketing

Tóm tắt

Với mẫu khảo sát gồm 141 người sử dụng lao động chuyên ngành thẩm định giá được thu thập trong năm 2017, 2018 thông qua bảng hỏi, kết quả phân tích nhân tố khẳng định (CFA) cùng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) cho thấy mô hình lý thuyết đề xuất phù hợp với dữ liệu thị trường. Cụ thể, năng lực tư duy là yếu tố có ảnh hưởng quan trọng nhất đến chất lượng giáo dục đại học bên cạnh yếu tố kỹ năng chuyên môn và tác phong làm việc. Năng lực tư duy vừa có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục đại học vừa có ảnh hưởng gián tiếp thông qua kỹ năng chuyên môn và sự hiểu biết. Tuy nhiên, kết quả phân tích chưa cho thấy sự ảnh hưởng thống kê của sự hiểu biết đến chất lượng giáo dục đại học.

Từ khóa: Chất lượng giáo dục đại học, chuyên ngành Thẩm định giá


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem