Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Vo Phuong Tung , Ho Thanh Huy , Nguyen Phuc Cam Tu , Chau Heng

Ảnh hưởng của sinh khối cá chình bông (anguilla marmorata) đến sinh trưởng và năng suất cải thảo (brassica campestris spp. pekinensis) trong hệ thống aquaponic qui mô trang trại

Tóm tắt

Nghiên cứu xác định “ảnh hưởng của sinh khối cá chình bông (Anguilla marmorata ) đến sinh trưởng và năng suất cải bắc thảo (Brassica campestris)trong hệ thống aquaponic qui mô trang trại” được thực hiện nhằm đánh giá các giải pháp kỹ thuật trong việc xác định sự tương quan giữa sinh khối cá chình và cải bắc thảo để mang lại hiệu quả tốt nhất trong xây dựng mô hình aquaponic theo qui mô trang trại. Cá chọn thí nghiệm có chiều dài trung bình 42,22 cm và trọng lượng trung bình 202,56 g. Thí nghiệm gồm ba nghiệm thức là ba mức sinh khối cá chình (200 kg, 250 kg và 300 kg) có cùng diện tích trồng rau (160 m2) với mật độ cây là 16 cây/1,2 m2. Kết quả cho thấy, cá chình tăng trưởng tốt nhất tại nghiệm thức 250 kg và khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức còn lại (P

Từ khóa: Hệ thống aquaponic, cá chình, cải bắc thảo, tăng trưởng


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem