Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Ha Nam Khanh Giao , Vo Mong Thuy Dung

Sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ hàng lẻ nhập khẩu bằng container tại công ty ECU Worldwide Việt nam

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đo lường sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ hàng lẻ nhập khẩu bằng container tại công ty Ecu Wowldwide Vietnam (EWV), bằng việc khảo sát 200 khách hàng. Công cụ Cronbach’s alpha, EFA và phân tích hồi quy bội được sử dụng. Kết quả đã đưa ra được mô hình sự hài lòng của khách hàng gồm 06 nhân tố, sắp theo thứ tự giảm tầm quan trọng: Năng lực phục vụ, Giá cả, Quá trình phục vụ, Năng lực quản lý, Uy tín, và Nguồn lực. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp đến ban quản lý công ty nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Từ khóa: sự hài lòng, dịch vụ, hàng lẻ nhập khẩu bằng container, Ecu Wowldwide Vietnam (EWV)


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem