Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Vo Binh Nguyen

Tính tích cực học tập của sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: nghiên cứu so sánh theo giới tính

Tóm tắt

A comparative research on gender about posittive learning performance of female and male students at Vietnam National University - Ho Chi Minh city. The result showed that it was not quite different in posittive learning performance of these students regarding the average value generally. However, basing on the survey about students majors, school year, students’ resident locations before they study at the university and through their behaviours inside and outside class as well as their learning motivation, there are differences in learning performance among females and males at Vietnam National University - Ho Chi Minh city.

Từ khóa: Tính tích cực học tập, giới tính, sinh viên, nghiên cứu so sánh, ĐHQG-HCM


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

31 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2022
Xem
30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem