Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyen Kim Dung , Pham Thi Huong

Hệ sinh thái hợp tác của các trường đại học Việt Nam và doanh nghiệp: quan điểm của giảng viên

Tóm tắt

Trong giai đoạn phát triển hiện nay hầu hết các trường đại học ở Việt Nam đều xác định là các cơ sở giáo dục có thể đáp ứng được nhu cầu việc làm của xã hội. Một trong những cách tiếp cận để các trường có thể đào tạo nguồn nhân lực như vậy là thông qua hợp tác với các doanh nghiệp. Bài viết xem xét thực trạng hợp tác của các trường đại học và doanh nghiệp tại Việt Nam từ quan điểm của giảng viên thông qua khảo sát trực tuyến. Khảo sát được thiết kế cho ba nhóm đối tượng: giảng viên có hợp tác với các doanh nghiệp ở mức rất thấp, giảng viên có nghiên cứu khoa học và đại diện cơ sở giáo dục đại học. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu từ góc độ giảng viên có tham gia nghiên cứu (242 người) về mức độ hợp tác trường đại học và doanh nghiệp. Kết quả của nghiên cứu cho thấy giảng viên hợp tác với doanh nghiệp ở mức độ thấp và trung bình tương ứng với tám phương thức hợp tác: hợp tác trong nghiên cứu và phát triển, luân chuyển của giảng viên, luân chuyển của sinh viên, xây dựng và triển khai chương trình đào tạo, học tập suốt đời, tinh thần khởi nghiệp, thương mại hóa, phát triển các kết quả nghiên cứu và quản trị đại học. Thuận lợi, khó khăn và yếu tố khác của sự hợp tác cũng được phân tích trong nghiên cứu này. Nhóm tác giả đã áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng và đã được thực hiện trực tuyến. Kết quả nghiên cứu giúp xác định bức tranh tổng thể về hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học tại Việt Nam từ quan điểm của giảng viên. Bài viết cũng thảo luận mô hình sinh thái hợp tác trường đại học – doanh nghiệp ở Việt Nam. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra các khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách để hỗ trợ phát triển hợp tác trường đại học và doanh nghiệp ở Việt Na  

Từ khóa: Hợp tác trường đại học – doanh nghiệp, hệ sinh thái hợp tác, giảng viên, Việt Nam


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

31 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2022
Xem
30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem