Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Pham Duy Thanh

Sinh khối và sản lượng lipid của vi tảo scenedesmus deserticola trong điều kiện nuôi dị dưỡng

Tóm tắt

Dầu diesel sinh học từ vi tảo đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học trong thập kỷ qua và được coi là nhiên liệu có khả năng tự phân hủy sinh học. Trong nghiên cứu này, sinh khối và sản lượng lipid của vi tảo Scenedesmus deserticola được khảo sát trong các môi trường nuôi khác nhau. Vi tảo được nuôi theo kiểu dị dưỡng, không có ánh sáng để ngăn quá trình quang hợp. Ba nguồn cơ chất cacbon là glucose, acetate hoặc glycerol được dùng thử nghiệm để nuôi vi tảo.             S. deserticola phát triển được trong cả ba môi trường và sinh khối cực đại đạt giá trị 11.22 g/l sau 14 ngày nuôi khi nguồn cơ chất là glucose. Hàm lượng lipid cao nhất trong điều kiện nuôi dị dưỡng là 52.58%, cao gấp 2.4 lần so với phương pháp nuôi tự dưỡng.             Thành phần axit vi tảo được phân tích bằng phương pháp sắc kí khí. Dầu tảo chủ yếu bao gồm các axit béo mạch dài như axit palmitic (C16: 0), axit oleic (C18: 1), axit linoleic (C18:2) và axit linolenic (C18: 3) và những axit béo này là nguồn nguyên liệu thích hợp cho sản xuất biodiesel. Kết quả của nghiên cứu cho thấy loài S. deserticola là loài vi tảo tiềm năng trong sản xuất biodiesel và kiểu nuôi dị dưỡng cho thấy có triển vọng hơn so với kiểu nuôi tự dưỡng truyền thống.

Từ khóa: vi tảo, sinh trưởng dị dưỡng, axit béo, dầu diesel sinh học, Scenedesmus deserticola


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem