Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyen Van Ky

Dẫn xuất triterpenoid phân lập từ cao dichloromethane của cây An Xoa (helicteres hirsuta lour)

Tóm tắt

Ba hợp chất gồm betulin (1), betulinic acid (2), lupeolactone (3) lần đầu tiên được phân lập từ cao dichloromethane của cây An xoa (Helicteres hirsuta Lour.). Cấu trúc của các hợp chất này được xác định bằng các phương pháp phổ hiện đại như IR, 1H-NMR, 13C-NMR, DEPT, HSQC, HMBC, MS và so sánh với các tài liệu đã công bố.

Từ khóa: Betulin, betulinic acid, lupeolactone, cây An Xoa


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem