Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Ngo Thuy An , Chau Ngan Khanh , Nguyen Tran Nhan Tanh

Đánh giá hiệu quả của các phương pháp nội suy lưới 2d và quá trình hiệu chỉnh lưới nội suy phục vụ mô hình hóa dòng chảy sông khu vực vàm nao.

Tóm tắt

Mô phỏng dòng chảy lưu vực sông thường dùng dữ liệu đo đạc bình đồ để nội suy 2D cho lưới tính toán làm đầu vào của mô hình. Chất lượng lưới được nội suy ảnh hưởng rất lớn đến kết quả mô phỏng dòng chảy. Vì vậy, cần có phương pháp điều chỉnh lưới nội suy một cách phù hợp. Để hỗ trợ tạo lưới phù hợp, nghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của các phương pháp nội suy lưới 2D và hiệu chỉnh các nút lưới không phù hợp. Phương pháp nghiên cứu bao gồm: (1) Phương pháp nội suy tuyến tính, (2) phương pháp nội suy lân cận, (3) phương pháp nội suy nghịch đảo khoảng cách, (4) tạo các đường đồng mức bình đồ để đánh giá kết quả nội suy, (5) lựa chọn miền tính toán và hiệu chỉnh các nút lưới. Phần mềm sử dụng là QGIS 3.0 (kết hợp với Google Satellite), Blue Kenue 3.3.4, và Telemac 2D v7p3r1. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc lựa chọn phương pháp nội suy phù hợp giúp tạo ra lưới có kết quả phù hợp với hiện trạng thực tế về địa hình dòng chảy (đối chiếu từ Google Satellite), việc hiệu chỉnh các nút lưới không phù hợp góp phần cải thiện kết quả mô hình hóa dòng chảy sông.

Từ khóa: Dòng chảy sông, lưới nội suy, lưới mô phỏng, hiệu chỉnh lưới, mô hình hóa dòng chảy, QGIS, Blue Kenue, Telemac 2D


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem