Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Pham Thi Thu Hoa , Pham My Hanh

Khắc phục phương pháp nội suy trong không gian với dữ liệu thưa

Tóm tắt

Các phương pháp nội suy không gian được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như khí tượng, thủy văn, môi trường và xử lí ảnh. Các phương pháp này dùng để nội suy giá trị tại các điểm chưa được đo đạc dựa trên dữ liệu đã được đo đạc. Thông thường nếu dữ liệu đo đạc mịn, kết quả nội suy từ các phương pháp nội suy thường giống nhau và rất tốt. Tuy nhiên, đối với dữ liệu thưa và địa hình thay đổi, kết quả từ các phương pháp nội suy khác nhau là rất khác nhau.  Bài báo này giới thiệu tổng quan về các phương pháp nội suy và đề xuất các phương pháp nội suy không gian phù hợp với dữ liệu thưa và địa hình thay đổi. Bằng cách tạo ra dữ liệu thưa từ dữ liệu thực đo trên sông Sài Gòn, kết quả nội suy từ các phương pháp nội suy không gian được so sánh và kiểm định. Động cơ chính của bài báo là để tìm ra phương pháp nội suy thích hợp cho dữ liệu của sông Vàm Nao, tỉnh An Giang.

Từ khóa: Phương pháp nội suy không gian, nội suy tuyến tính, nội suy trọng số, nội suy spline, nội suy Kriging, dữ liệu thưa.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem