Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyen Tran Thien Khanh , Le Cong Quyen , Nguyen Xuan Lan

Xử lý nước thải sinh hoạt bằng bèo tai tượng (Pistia stratiotes)ở hồ sinh học xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Tóm tắt

Xử lý nước thải sinh hoạt bằng Bèo Tai Tượng (Pistia stratiotes) được thực hiện trong 20 ngày với các mật số 0 cá thể/bể, 5 cá thể/bể, 7 cá thể/bể, 9 cá thể/bể. Mỗi NT được bố trí 3 lần lặp lại với lượng nước thải bố trí trong mỗi bể là 140 L. Kết quả thí nghiệm cho thấy số lượng Bèo Tai Tượng tăng theo thời gian thí nghiệm và đạt số lượng cao nhất ở NT3 vào ngày thứ 15. Hiệu suất xử lý hàm lượng BOD5, COD, TKN và TP trong nước ở 3 NT có bố trí Bèo Tai Tượng ở ngày thứ 20 là khá cao dao động trong khoảng 63.9% đến 96.4%.

Từ khóa: Bèo Tai Tượng (Pistia stratiotes), nước thải sinh hoạt, hồ Khánh An.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem