Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Nguyen Minh Tri , Nguyen Mai Lam

Khai thác các tiềm năng để phát triển bền vững ở thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Bài viết phân tích khái quát các tiềm năng phát triển bền vững ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM); phân tích các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở TP.HCM. Trên cơ sở đó, bài viết làm rõ những vấn đề đặt ra trong việc phát triển bền vững ở TP.HCM hiện nay.

Từ khóa: phát triển bền vững; Thành phố Hồ Chí Minh


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Mô hình tủ nuôi cá -trồng rau aquaponics với kỹ thuật điều khiển Iots

Nguyen Van Hieu , Ho Thanh Huy , Phan Thien Luan , Nguyen Hoang Phuc , Thai Thi Xuan Dieu , Nguyen Thi Ngoc Le , Truong Hoang Anh Khoa

Đã xuất bản

29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem