Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Phan Thi Thanh Van

Khảo sát biến động chất lượng nước trong hệ thống tuần hoàn nuôi cá lóc (channa striata)

Tóm tắt

Đề tài “Khảo sát biến động chất lượng nước trong hệ thống tuần hoàn nuôi cá Lóc” được bố trí bởi 2 NT, 3 lần lặp lại. NT 1, cá được nuôi trong hệ thống tuần hoàn, thể tích của hệ thống là 260 lít và NT 2, cá được nuôi bằng bể composite có thể tích 100 lít. Mật độ cá thả nuôi 40 con/100L. Thí nghiệm được thực hiện trong 10 tuần. Kết quả nghiên cứu cho thấy các thông số: nhiệt độ, độ kiềm, pH, TAN, NO2-, NO3-, TSS, trong cả 02 NT đều nằm trong khoảng thích hợp cho sinh trưởng của cá Lóc. Tăng trưởng và hệ số tiêu tốn thức ăn của cá ở NT 1 cao hơn NT 2 và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (P

Từ khóa: cá Lóc, hệ thống nuôi tuần hoàn, chất lượng nước.


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Mô hình tủ nuôi cá -trồng rau aquaponics với kỹ thuật điều khiển Iots

Nguyen Van Hieu , Ho Thanh Huy , Phan Thien Luan , Nguyen Hoang Phuc , Thai Thi Xuan Dieu , Nguyen Thi Ngoc Le , Truong Hoang Anh Khoa

Đã xuất bản

9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem
28 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2021
Xem
27 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-01-2021
Xem
26 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 14-05-2020
Xem