ISSN: 0866-8086, e-ISSN: ......
Le Nho Minh

Quan điểm của Minh Mạng về an sinh xã hội và việc thực hiện an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay

Tóm tắt

Dưới thời Minh Mạng, những tác động mạnh mẽ từ bối cảnh lịch sử và chính sách của triều đình đã để lại dấu ấn và đạt được nhiều thành tự trên nhiều lĩnh vực như cải cách hành chính, phát triển văn hoá giáo dục, thống nhất lãnh thổ và bảo vệ chủ quyền đất nước. Đặc biệt, quan điểm của Minh Mạng về an sinh xã hội đã đánh thức và tích hợp thành sức mạnh nội lực, thể hiện một lòng yêu thương nhân dân đáng trân trọng và có thể được coi là những cống hiến vào truyền thống nhân ái của dân tộc. Bài viết tập trung phân tích quan điểm về an sinh xã hội của Minh Mạng, từ đó góp phần cung cấp thông tin có thể hữu ích cho Tp. Hồ Chí Minh có sở để hoạch định và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: An sinh xã hội; Minh Mạng; TP. Hồ Chí Minh


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain

Nguyen Hoang Tung , Le Hoang Anh , Truong Minh Tuyen , Huynh Phuoc Hai , Nguyen Van Hoa

Đã xuất bản

31 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2022
Xem
30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem