Số 18, đường Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Huynh Thi Cam Ha

Tác động của biến động dòng tiền đến đòn bẩy tài chính: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu tác động của biến động dòng tiền đến đòn bẩy tài chính, đồng thời nghiên cứu mối liên hệ này ở các cấp độ dòng tiền hoạt động. Thông qua dữ liệu của 169 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2014 – 2018) và phương pháp ước lượng GLS, kết quả bài viết cho thấy các công ty thực hiện việc giảm đòn bẩy tài chính khi có sự gia tăng trong biến động dòng tiền. Khi các công ty được phân loại dựa trên dòng tiền hoạt động, những doanh nghiệp ở nhóm phân vị có dòng tiền hoạt động thấp nhất có xu hướng giảm mạnh đòn bẩy tài chính khi biến động rủi ro dòng tiền gia tăng. Ngoài ra, đòn bẩy tài chính của ngành, quy mô doanh nghiệp, khả năng sinh lợi và tỷ số giá trị thị trường trên giá trị sổ sách cũng là các yếu tố ảnh hưởng đến đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp

Từ khóa: Biến động dòng tiền, đòn bẩy tài chính, dòng tiền hoạt động


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain

Nguyen Hoang Tung , Le Hoang Anh , Truong Minh Tuyen , Huynh Phuoc Hai , Nguyen Van Hoa

Đã xuất bản

31 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2022
Xem
30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem