ISSN: 0866-8086, e-ISSN: ......
Le Minh Tuan , Phan Quy Qua

Hiệu lực của bốn loại dịch trích thực vật trừ sâu keo mùa thu (spodoptera frugiperda) gây hại trên cây bắp ở điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới Trường Đại học An Giang

Tóm tắt

Đề tài được thực hiện trong phòng thí nghiệm và nhà lưới nhằm khảo sát hiệu lực của bốn loại dịch trích thực vật trong phòng trừ sâu keo mùa thu gây hại trên cây bắp. Nghiên cứu này nhằm tìm ra ít nhất 1 loại dịch trích thực vật có khả năng ức chế quá trình sinh trưởng, phát triển và ngán ăn đối với ấu trùng (tuổi 3) của sâu keo mùa thu. Ở điều kiện phòng thí nghiệm, kết quả cho thấy nghiệm thức phun dịch trích vỏ Cam có hiệu quả tiêu diệt mạnh nhất đối với ấu trùng (tuổi 3) của sâu keo mùa thu với tỷ lệ chết (70%) sau 9 giờ phun ở nồng độ 30%. Dịch trích từ rễ dây Thuốc cá và Trúc đào có khả năng ức chế quá trình hóa nhộng và vũ hóa của sâu keo mùa thu. Dịch trích rễ dây Thuốc cá cho hiệu quả ngán ăn rất mạnh trên (76%) đối với ấu trùng (tuổi 3) sâu keo mùa thu. Bên cạnh đó, phun dịch trích ly trích từ Vỏ cam cũng cho hiệu quả gây ngán ăn tương đối cao (75%). Ở điều kiện nhà lưới, hiệu quả tiêu diệt sâu keo mùa thu của bốn loại dịch trích đều tăng dần qua các thời gian theo dõi. Trong đó, dịch trích ly trích từ vỏ Cam sau 72 giờ phun cho hiệu quả cao nhất với tỷ lệ gây chết trung bình (70%). Tương tự, dịch trích Thuốc cá cho hiệu quả tiêu diệt sâu sau 72 giờ phun là (50%).

Từ khóa: Dịch trích thực vật, sâu keo mùa thu, dây Thuốc cá, cây Trúc Đào, vỏ Cam


Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Giải pháp lưu trữ bệnh án điện tử bằng công nghệ Blockchain

Nguyen Hoang Tung , Le Hoang Anh , Truong Minh Tuyen , Huynh Phuoc Hai , Nguyen Van Hoa

Đã xuất bản

31 2
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2022
Xem
30 1
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-03-2022
Xem
29 3
Tiếng Việt
Ngày xuất bản: 01-12-2021
Xem
9 1
Tiếng Anh
Ngày xuất bản: 01-04-2021
Xem